Loading...
Loading...

Senin, 21 Maret 2011

Shanti Mantra

More labels and lyrics
Om sarveshaam swastir bhavatu
Sarveshaam shantir bhavatu
Sarveshaam poornam bhavatu
Sarveshaam mangalam bhavatu
Sarve bhavantu sukhinah
Sarve santu niraamayaah
Sarve bhadraani pashyantu
Maakaschit duhkha bhaag bhavet

Meaning
Auspiciousness (swasti) be unto all; peace (shanti) be unto all;
fullness (poornam) be unto all; prosperity (mangalam) be unto all.
May all be happy! (sukhinah)
May all be free from disabilities! (niraamayaah)
May all look (pashyantu)to the good of others!
May none suffer from sorrow! (duhkha)

Jai shree krishna
Jai Shiva shankar
Har Har Mahadeva
Aum namah shivaya
Jai Shree Ram
Jai Mata di
Jai Shree Ganesh
Jai Murugan Swami
Jai Vishnu bhagvaan
Jai Hanuman
...Aum Shanti Shanti Shanti...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar